E-Types: Chemically Modified Polypropylene Grades
Grade MI Density Slip AB Data sheet
E-43 0 0 0 0 PDF icon
E-43P 0 0 0 0 PDF icon